top of page
  • Ofer Amitai

פטרוס א ג8-13 היו כולכם לב אחדלסיכום: השתדלו כולכם לחיות כמשפחה גדולה ומאושרת. היו רגישים לצרכי הזולת, אהבו איש את רעהו והתנהגו ברחמים ובענווה. אל תשלמו רעה תחת רעה ואל תשיבו למקללים אתכם, כי אם ברכו אותם והתפללו שאלוהים יעזור להם, שכן עלינו לנהוג בזולת בטוב-לב, ואלוהים יברך אותנו על כך.

רצונך בחיים טובים ומאושרים? שמור את לשונך מרע ואל תשקר. סור מרע, עשה את הטוב והשתדל לחיות בשלום עם כל אדם, גם אם הדבר דורש מאמץ! כי אלוהים משגיח על ילדיו העושים מעשים טובים ומקשיב לתפילותיהם, אך הוא מתנגד לעושי הרע.

בדרך כלל איש לא יפגע בכם בגלל רצונכם לעשות את הטוב.


אגרתו הראשונה של פטרוס השלי 3:8-13

Comentários


bg-5.jpg
ElRoiiLogo+Lettermark_FINAL.png

©2022 זכויות יוצרים

bottom of page