top of page
  • Ofer Amitai

פטרוס א ב18-25 לזאת נקראתםעבדים, כבדו את אדוניכם, ועשו כל מה שיאמרו לכם – לא רק אם הם טובי-לב וענווים, אלא גם אם הם קפדנים ואכזרים. אם אתם נענשים חינם על מעשה טוב שעשיתם, הללו את אלוהים! אחרי הכול, אם נענשתם על מעשה רע שעשיתם, לא מגיע לכם פרס; אך אם אתם נענשים וסובלים בגלל מעשיכם הטובים, מוצא הדבר חן בעיני אלוהים.

אלוהים יעד לכם סבל זה, שהרי גם המשיח סבל למענכם והשאיר לכם דוגמה ללכת בעקבותיו. המשיח לא חטא מעולם, לא רימה, לא השיב למקללים אותו ולא איים לנקום במעניו; הוא הפקיד את עצמו בידי האלוהים ששופט בצדק. המשיח נשא בגופו את חטאינו, כדי שנמות לגבי החטא ונחיה כדי לעשות מעשי צדקה. הכאב והסבל שנשא המשיח ריפאו אותנו! בעבר תעיתם כצאן ההולכות לאיבוד, אך עתה שבתם אל הרועה הטוב ששומר על נפשותיכם.


אגרתו הראשונה של פטרוס השלי 2:18-25

Kommentare


bg-5.jpg
ElRoiiLogo+Lettermark_FINAL.png

©2022 זכויות יוצרים

bottom of page